Вие сте тук: Начало / 3D Проекти / 3D Проекти умни сгради / Сгради с клас „MD - УМНИ СГРАДИ”

Сгради с клас „MD - УМНИ СГРАДИ”.

Съвременната къща трябва да отговаря на все по-високи изисквания за качество на живот, комфорт и функционалност, при оптимален енергиен режим. Най-ефективният начин да се постигне това е чрез изграждане на цялостна автоматизирана система за управление на дома. Системата управлява дистанционно уреди и прибори, дава информация и поддържа в оптимален режим:

Температура;

Влажност;

Светлина;

Чистота на въздуха;

Движение в охраняемо пространство;

Известява за пожари и наводнения;

Изключва прибори и системи при неправилен режим на действие.

При ново строителство или енергийно ефективна реконструкция на сграда, можем да изберем някой от следните варианти на нискоенергийна, пасивна или умна къща. Този избор ще направим след точен разчет на необходимите инвестиции и спестените разходи за енергия, при задължително повишаване на нивото на комфорт.

1.Сграда с понижено енергопотребление:

Специфична нужда от енергия за отопление не повече от 61-100 [kWh/m2] годишно.

Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 300 [kWh/m2] годишно.

2.Сграда с ниско енергопотребление:

Специфична нужда от енергия за отопление не повече от 36-60 [kWh/m2] годишно.

Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 260 [kWh/m2] годишно.

3.Сграда с ултра ниско енергопотребление:

Специфична нужда от енергия за отопление не повече от 16-35 [kWh/m2] годишно.

Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 180 [kWh/m2] годишно.

4.Пасивна сграда:

Специфична нужда от енергия за отопление не повече от 15 [kWh/m2] годишно.

Общо потребление на първична енергия на сградата за всички нужди не повече от 120 [kWh/m2] годишно.

Стойността за въздухонепроницаемостта, измерена чрез Blowerdoor тест, при налягане от 50 Pa, не трябва да надвишава 0.6 [1/h].

5.Сграда с клас „MD - УМНИ СГРАДИ”

Нулево енергийно потребление. Това означава че на годишна база потребената енергия е равна на произведената от собствени или възобновяеми източници. Връзката с енергопреносната мрежа, ще се използва само в екстремални ситуации, при повреди, планови ремонти и температура на въздуха под -10°С и над 30°С.

Минимално количество питейна вода от водопреносната мрежа. При налични подземни водоизточници, питейната вода ще се използва за да не се оскъпява излишни пречистването и контрола за хигиенните показатели. Тръбната мрежа ще бъде разделена за големите консуматори на вода и те ще използват вода от подземния източник, или повторно използваната след пречистване.

Възползване максимално от даденостите на природата, чрез оптимално вписване в терена на парцела.

В такъв тип сгради изискванията към характеристиките на осигурявания жизнен комфорт са твърде високи, и това съответно води до увеличаване разходите за първоначалната инвестиция.

Постигането на баланс между тези два компонента, висока стойност на инвестицията и енергоефективна, комфортна жизнена среда, е целта на нашата дейност.

Изборът на най-целесъобразни технически решения, при оптимизиран бюджет, ще ни даде възможност да ви предоставим завършен продукт, Вашата умна сграда, като енергоефективна, функционална и уютна среда за обитаване.

Какво предлагаме:

I.Реконструкция на съществуващи сгради:

 1. Саниране, подобряване на изолацията, полагане на топлоизолация по външни ограждащи елементи. В случай на невъзможност за изпълнение на външна изолация, частично се изпълнява вътрешна.
 2. Подмяна на съществуваща дограма. Особенно внимание се обръща на вида стъкло, и типа стъклопакет.
 3. Подмяна или подобряване на отоплителната инсталация.
 4. Използване на активна и пасивна слънчевата енергия.
 5. активна – соларни инсталации за затопляне на вода и фотоволтаици за производство на ел.енергия.

  пасивна – увеличаване ползата от слънчевото греене чрез допълнителни архитектурни и строителни елементи, които статично или чрез автоматизирано управляемо движение, могат да осигурят необходимото огряване, съответно засенчване или движение на въздуха за да поддържат оптимален температурен режим при регулирана влажност и освежаване на въздуха.

 6. Изграждане на вентилационни системи с утилизация на топлината.
 7. При реконструкция на покрива оптимизиране на покривните линии и наклони на скатни покриви, с цел монтаж на панели с оптимално оползотворяване на слънчевото греене.
 8. Подмяна на ел.инсталация и вграждане на системи автоматизиран контрол на ел.уреди и осветление. При изграждане на окачени тавани вписване на осветление и вентилация в нови архектурни форми.

Окачен таван с вградено осветление - снимка

Снимка реализиран проект: Окачен таван с вградено осветление

II.Проектиране и строителство на нови сгради.

При новите сгради възможностите за постигане на по-добри технически и експлоатационни показатели са значително по ефективни. На етап предварителни проучвания и проектиране се съдават триизмерни модели, които отчитат всички теренни и атмосферни условия, конкретно за застоявания парцел.

 1. Правилно ориентиране на сградата води до 30% спестяване на разходи за енергия за отопление и охлаждане. Предвижда се и влиянието на съществуващ терен и растителност.
 2. Ориентация на преобладаващо остъкляване на сградата. Използване изложението за затопляне, а през лятото подходяща защита от прегряване, сенници, щори, растителност. Остъкляването и правилното разположение на сградата, могат да постигнат намаление на енергията за отопление и охлаждане до 60%.
 3. Оптимално равнище на топлоизолация. Конструиране без топлинни мостове. Разчет на температурните полета и неблогопричтни ъгли на ограждащи конструкции с последващ анализ и мерки за намаляване на загубите от топлина.
 4. Въздухонепроницаемост на външната обвивка на сградата. Инфилтрацията през неуплътнени връзки трябва да е по-малко от 0.6 от обема на сградата за час. За да се постигне това, сградите се проектират с непрекъснат херметичен слой, като специално внимание се обръща на съединенията между елементите на сградата.
 5. Пасивно предварително затопляне/охлаждане на пресния въздух. Пресният въздух може да бъде доставен в сградата през подземни тръби, които обменят топлина с почвата или подземен водоизточник. По този начин въздуха се затопля предварително до температура над 8°C дори през най-студените дни.
 6. Вентилация с рекуперация. Вентилацията с повторно използване на изходящата топлина осигурява постоянно снабдяване с пресен и чист от прах и полени атмосферен въздух, като същевременно значително намалява загубите на енергия. До 90% от топлината на изходящия въздух може да се оползотвори чрез топлообмен. Тези системи обикновено са много тихи и лесни за употреба.
 7. Енергоспестяващи уреди с ниска консумация: хладилници, фурни, осветление, перални и миялни машини, сушилни са крайно необходими в енергоефективната сграда

Концепцията „MD - УМНИ СГРАДИ” се характеризира не само с ниско потребление на енергия, но и с характерен интегриран подход при проектирането и изпълнението на строително монтажните работи. За да ви предложим услуга, която включва в себе си толкова различни и в доста случаи противоречиви технически решения, ние използваме съвременни програми за разчет, измерване и визуализация. Направата на предварителен 3D модел на сградата ще помогне на нас да прецезираме изчисленията в реална среда, а на клиента да види реално всеки елемент от сградата и заобикалящата среда. Ще конструираме и оптимизираме заедно на монитора, в умален общ план и с реални точни размери и форми всеки детайл, на вашата бъдеща сграда. При съществуващи сгради ще използваме външната топлоизолация и мазилка за постигане нови форми и цветови композиции по фасадата. Използвайки виртуални разходки ще огледаме заедно с вас от различни позиции, всяка част от дизайна и разпределението на функционални зони. При концепцията „MD - УМНИ СГРАДИ” старателното изпълнение на детайлите и използването на висококачествени материали, с точен баланс технически показатели и цена, взаимно се допълват, и постигат равнище на енергийна ефективност, комфорт, и здравословна среда на обитаване.

360 3D video 3D проекти LED Осветление Автоматика Нови технологии Окачени тавани Оформяне двор Саниране Съвети Умни сгради Услуги

Виж подобни статии

3D Визуализации и Рекламиране на Сгради

3D Визуализации и моделиране

3D визуализация композиционни решения

3D визуализация екстериор фасада речен камък