Инвеститорски контрол в строителството

 

Mоневи Дизайн изпълнява услугата инвеститорски контрол в строителството.

При одобрени работни проекти и избран или предпочитан от Възложителя изпълнител, ние като представители на Възложителя, осигуряваме развитие на проекта, гараниращо точното изпълнение на предвидените работи, с необходимото качество, при спазване на срока и утвърдения бюджет.

 

Обхватът на предлаганите услуги е следният, като се актуализира за всеки конкретен проект и постигнатите договорености:

 • Проверка на съответствието на работните проекти с договорите за изпълнение и действителното състояние на строителната площадка;
 • Актуализация на график и координация на действията на всички изпълнители и доставчици. При необходимост избор на нови или допълнителни участници в строителния процес. Актуализация на бюджет;
 • Контрол за съответствие на изпълняваните строителни монтажни работи и влаганите материали по качество, количество и срок на изпълнение. Контрол за спазване технологичната последователност на видовете работи по отделните части на проекта;
 • Приемане на действително извършени работи и съставяне на актове за разплащане. След одобряване и плащане от Възложителя на актовете за извършени работи, внасяне на промените в текущия бюджет и представяне на информация;
 • Провеждане на седмични и месечни работни срещи. Обсъждане на проблемите и набелязване на мерки и срок за тяхното отстраняване;
 • Създаване на организация за подготовката и провеждането на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим и всякакви други изпитания, изисквани от нормативното законодателство и проекта;
 • Организиране и контрол по съставянето и комплектовката на цялата екзекутивна документация;
 • Предаване на завършените работи при достигане целите на проекта;

 При желание от Ваша страна да възложите на екипа на MD Creative Studio, развитието на Вашия проект, се свържете с нас..

@Екипът на MD Creative Studio е участвал във воденето на услугата Инвеститорки контрол за следните проекти:

 • Изпълнение на площадково соларно осветление на складове за материали - гр.София.
 • Саниране и изпълнение мерки за енергоефективност в сграда със смесено предназначение в кв.Младост 2, гр.София.
 • Пречиствателна станция за питейни води, гр.Сливен – капацитет 1100 л/с.
 • Подмяна дограма на училища, гр.Бургас, гр.Карнобат, гр.Сливен, гр.Н.Загора.
 • Лаборатория за химически анализи.
 • Изграждане на център за работа с деца на улицата, гр.Бургас.