Енергоефективна сградна обвивка от композитни материали

Изисквания сградна обвивка пасивна сграда

Сградната обвивка състояща се от подова конструкция, фасадни стени и покрив е ограничаващата повърност, между околната среда и затворения в сградата вътрешен обем.

Основните изисквания към сградната обвивка са следните:

 конструктивни – здравина и устойчивост при определени натоварвания и външни въздействия, и връзка с конструкцията на сградата.

 защита от промените във външните условия – температура, влага, светлина, шум, движение на въздуха, слънчева радиация.

 архитектурно-естетическа хармония.

 енергийна ефективност.

 преобразуване на слънчевата енергия в топлина и електичество.

В поредица от статии Моневи Дизайн ще покаже иновативни и утвърдени материали и технологии за изграждане на енергоефективни фасади, с архитектурно-естетическа стойност. Ще разгледаме всички елементи на фасадата, представени от различни производители. Особенно внимание ще обърнем на съвместимоста на раличните технологии за изграждане и монтаж, оценявайки технико-икономическите показатели, и архитектурно дизайнерските възприятие, в контекса на здравословно безопасните условия за обитаване и експлоатация.

Енергийно ефективната фасада трябва да удовлетворява следните изискавания:

 намаляване на консумираната енергия за отопление/охлаждане.

 добри топлоизолационни качества.

 слънцезащита през лятото, и съхраняване на топлината през зимата.

 оптимално използване на дневната светлина.

 осигуряване на приток на свеж въздух, чрез естествена вентилация.

 използване на слънчевата енергия.

 дълъг жизнен цикъл на използваните материали, при запазване на първоначалните им свойства, и ниски експлоатационни разходи.

 

3D визуализация на реализиран проект: Енергоефективна фасада

Как могат да се изпълнят тези изисквания?

 чрез правилно съчетание според вида на конструкцията на стените и тяхното изложение, с вида на топлоизолацията и финишното покритие, за различните видове фасадни системи.

 чрез правилен избор на дограма, и технология на изпълнение на детайлите в контактната зона, между профила на дограмата, стенната конструкция и топлоизолационния пакет.

 чрез използване на правилни архитекурни обеми и цветови решения.

 чрез внасяне на корекции със слънцезащитни елементи.

 оптимизиране разходите по изграждане, и постигане възвращаемост на вложените средства, чрез икономия на енергия в пет годишен период, при висок комфорт, и здравословна среда за обитаване.

За да се постигнат енергоефективните показатели на фасадата на вашия дом Моневи Дизайн ви предлага, предварително изграждане на триизмерен модел, с последваща визуализация, при подбор на реални материали и техните физически характеристики, и създаване на модел със светлосенки, за различните части на деня. Ще изберем топлоизолационни системи и материали за изпълнение на фасадата, за избрана от вас степен на ефективност. Това няма да бъде просто съчетание от готови архитектурни елементи, топлотехнически системи и материали, а ваш информиран избор, според нуждите и бюджета ви, постигнат чрез консултации и разчети от наша страна.